Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 384/2009

Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 13 maja 2009 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 446/2006 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

W Regulaminie w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda ,stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 446/2006 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1.W treści § 9 w tabeli l.p. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Przydzielenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych nauczycielom zatrudnionym w szkole, którzy otrzymali grant i będą realizować zajęcia na terenie tej szkoły lub sporządzenie i podpisanie umów - zleceń z nauczycielami spoza placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda - w ciągu 7 dni od dnia wyboru oferty.”

2.W treści § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Przydziału dodatkowych zajęć pozalekcyjnych lub zawarcie umów – zleceń dokonują dyrektorzy placówek oświatowych, na terenie których prowadzone będą zajęcia.”

3.W treści § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6. Po wyborze oferty oraz przydzieleniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych lub podpisaniu umowy zlecenia przez dyrektora placówki oświatowej, nie będą rozpatrywane wnioski o zmianę merytoryczną działań przewidzianych w projekcie.”

§ 2

Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.