Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE Nr 386/2009

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Tracą moc zarządzenia Burmistrza Miasta Ostródy:

1.Nr 5/90 z dnia 25 października 1990r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego i ustalenia regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.

2.Nr 3/01 z dnia 4 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.

3.Nr 7a/02 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie nagrody jako składnika wliczanego do podstawy zasiłku chorobowego w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od 01.04.2009 r.

Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Zarządzenie Nr 468/2010 w sprawie: zmian Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie