Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 387/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

Z dnia 19 maja 2009 roku

W sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Ostródy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ostródy Zarządza, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na używanie herbu Miasta Ostródy jako element logotypu w pismach wystawianych przez Urząd Skarbowy w Ostródzie z siedzibą w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 5B.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.