Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr XLI/243/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 10 maja 2009 r.

w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Miasta Ostródy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z obchodami 680. rocznicy nadania Ostródzie praw miejskich, w piątą rocznicę przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, nadaje się honorowe obywatelstwo Miasta Ostródy Panu Günterowi Verheugen, pełniącemu w dniu 1 maja 2004 r. funkcję komisarza Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia Unii.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.