Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XLII/248/2009

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

Z DNIA 5 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591
z późniejszymi zmianami), oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 465.467,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi - 88.251.478,13 zł, w tym:

1)dochody bieżące – 69.828.578,13 zł,dochody majątkowe – 18.422.900 zł;

2)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości -12.435.389,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

3)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu admnistracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień w wysokości – 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 465.467,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi – 106.274.229,13, w tym:

1)wydatki inwestycyjne na 2009 rok w wysokości - 37.928.300 zł, na 2010 rok - 49.778.200 zł, na 2011 rok – 30.083.414 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości–12.435.389,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

3)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień w wysokości - 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

4)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości – 22.755.812,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości – 18.022.751 zł będą przychody pochodzące z kredytów .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: