Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLII/249/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego pensum godzin niektórych nauczycieli.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowe obowiązkowe pensum godzin niektórych nauczycieli , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, ustala się w danym roku szkolnym w oparciu o liczbę oddziałów zamieszczonych w arkuszu organizacyjnym szkoły.

§ 3

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska w szkole mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowo tylko w przypadkach, gdy z planów nauczania przedmiotu wynika taka potrzeba, jednak nie więcej niż 2 godziny tygodniowo.

§ 4

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się według poniższych norm:

1)nauczycielom realizującym zajęcia z kilku przedmiotów, w tym przynajmniej dwóch w wymiarze nie niższym niż ½ odpowiadającego im tygodniowego wymiaru godzin – pensum oblicza się jako średnią arytmetyczną tygodniowych obowiązkowych wymiarów godzin tych dwóch przedmiotów.

2)Nauczycielom realizującym zajęcia z kilku przedmiotów, w tym jednego w wymiarze nie niższym niż 16/18 odpowiadającego temu przedmiotowi, tygodniowego wymiaru godzin, a pozostałych w wymiarze niższym niż ½ odpowiadającego im obowiązkowego wymiaru godzin – pensum udziela się w wymiarze równym tygodniowej obowiązkowej liczbie godzin przedmiotu realizowanego w wymiarze nie niższym niż 16/18.

3)W przypadkach, które nie są określone w pkt 1 i pkt 2 – pensum równe jest najwyższemu tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin realizowanych zajęć.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/250/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego pensum godzin niektórych nauczycieli.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr XLII/249/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 5 czerwca 2009 r.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowe obowiązkowe pensum godzin niektórych nauczycieli.

L.p.

Stanowiska kierownicze

oraz niektórzy nauczyciele

Tygodniowy wymiar godzin zajęć

1

2

3

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:

1.

1 oddział

17

2.

2 – 3 oddziały

12

3.

4 – 5 oddziałów

7

4.

6 i więcej oddziałów

5

2.

Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum liczącej:

1.

do 8 oddziałów

7

2.

9 – 14 oddziałów

4

3.

15 i więcej oddziałów

2

Wicedyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum:

1.

do 14 oddziałów

9

2.

15 i więcej oddziałów

7

3.

Kierownik świetlicy

16

4.

Pedagog, logopeda, doradca zawodowy, psycholog

20

5.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, gdzie większość stanowią dzieci sześcioletnie

22

Uzasadnienie

W związku ze zmianami ustawy Karty Nauczyciela i utratą z mocy prawa obowiązywania dotychczasowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego pensum godzin niektórych nauczycieli, istnieje konieczność podjęcia uchwały w wyżej wymienionej sprawie.

Przedstawiony projekt uchwały zmienia uchwałę Nr XXX/250/2004 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego pensum godzin niektórych nauczycieli.

Zmieniona uchwała, poza określeniem pensum dla psychologa, uwzględnia obniżenie wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów przedszkoli o 3 godziny, tj.1 oddział – 17 godzin (było 20), 2-3 oddziały - 12 godzin (było 15), 4-5 oddziałów- 7 godzin (było 10), 6 i więcej oddziałów- 5 godzin (było 8) oraz dla dyrektorów szkół o 1 godzinę, tj. do 8 oddziałów – 7 godzin (było 8), 9-14 oddziałów – 4 godziny (było 5), 15 i więcej oddziałów – 2 godziny (były 3).

Zgodnie z art. 91 d Karty Nauczyciela podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie należy do kompetencji Rady Miejskiej w Ostródzie.