Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLII/246/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 5 czerwca 2009r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) iart.20 ust.1 ustawy zdnia 27 marca 2003r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z2005r. Nr113, poz. 954, Nr130, poz. 1087, z2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Ostródzie, po stwierdzeniu zgodności zmiany planu zustaleniami studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy, uchwalonego uchwałą Nr XI/88/99 Rady Miejskiej wOstródzie z dnia 8 września 1999r. uchwala, conastępuje:

§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego iOstrów w Ostródzie, zwaną dalej „zmianą planu”.

2. Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Granice zmiany planu określa uchwała Nr XXV/150/2008 Rady Miejskiej wOstródzie zdnia 25 kwietnia 2008r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego iOstrów w Ostródzie.

2. Rysunek zmiany planu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Załącznik Nr 1 do uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, obowiązuje wnastępującym zakresie ustaleń zmiany planu:

a) granic zmiany planu,

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d) oznaczeń przeznaczenia terenu na cele: MU – zabudowy mieszkaniowo-usługowej, KD – dróg publicznych.

4. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

1.

Oznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu

1MU

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa

1KD

Droga publiczna

§ 4.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. W granicach zmiany planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się poprzez zasady kształtowania zabudowy, w tym ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

2. W granicach zmiany planu nie ustala się lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa wprzepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1.

Oznaczenie terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy

1MU

1.Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego.

2.Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy kształtować jako wolnostojącą do trzech kondygnacji, ztrzecią kondygnacją jako poddaszem użytkowym.

3.Zabudowę gospodarczo-garażową należy kształtować do wysokości jednej kondygnacji.

4.Zadaszenia zabudowy należy kształtować wformie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku wprzedziale 30o-45o.

5.Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 45%.

6.Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wstosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 35%.

7.Powierzchnia zabudowy gospodarczej i garażowej nie powinna przekraczać 20% powierzchni zabudowy mieszkaniowej na każdej z działek.

2. Nieustalone w zmianie planu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

§ 6.

Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości na działki budowlane.

1. W granicach zmiany planu podziały nieruchomości na działki budowlane powinny spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt12 ustawy oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami irysunkiem zmiany planu.

§ 7.

Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji iinfrastruktury technicznej.

Oznaczenie terenu

Funkcja komunikacyjna

Min. szerokość pasa wliniach rozgraniczających

1KD

Droga publiczna

7 m

1. Dla terenu w granicach zmiany planu zewnętrzny układ komunikacyjny stanowi ulica Osiedlowa.

2. W granicach zmiany planu zasilanie z istniejącej sieci gazowej podmiotów ubiegających się o przyłączenie nastąpi na warunkach technicznych określonych przez operatora sieci gazowej. Należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń iobiektów od istniejącej sieci gazowej na podstawie właściwych przepisów. Dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci gazowej zkolidującymi obiektami na warunkach podanych przez operatora sieci gazowej.

3. W granicach zmiany planu:

a) każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej ielektroenergetycznej,

b) zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła lub przez przyłączenie do sieci gazowej, o której mowa wpunkcie 2,

c) wody opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej lub na teren nieutwardzony (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego ibudowlanego).

4. W granicach zmiany planu linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy.

5. Odprowadzenie ścieków z terenu w granicach zmiany planu następuje przez przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w w/w terenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do oczyszczalni ścieków.

6. Zasady przyłączeń do sieci, o których mowa w punktach: 2 i 3 a) powinny być określone wstosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie przepisów odrębnych.

7. W granicach zmiany planu nie ustala się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 8.

Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym:

Oznaczenie terenu
Stawka w %

1MU

1

1KD

1

§ 9.

1. W granicach zmiany planu tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie (uchwała Nr XVIII/140/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 kwietnia 2000 r., Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 32 z dnia 29 maja 2000 r., poz. 485).

2. Zamiast w/w ustaleń i rysunku planu w granicach zmiany planu obowiązuje treść niniejszej uchwały wraz z rysunkiem zmiany planu.

§ 10.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik do uchwały