Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLII/247/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 5 czerwca 2009 r.

zmieniająca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/185/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz.1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13, art. 34, art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 ust 6, art. 68 ust 1 pkt 1, 2 i 6 i ust 3 oraz art. 72 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603; Dz. U z 2005 r. Nr 281 poz. 2782; Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468; Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXX/185/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostróda zmienia się treść §11 - §13 (Rozdział III Obciążanie nieruchomości), które otrzymują brzmienie:

§11.Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przez burmistrza obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi poprzez ustanowienie:

1)służebności gruntowych na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów sąsiednich

2)służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego.

§12. 1.Nieruchomości, o których mowa w §11 pkt 1 mogą być obciążane służebnościami gruntowymi, gdy jest to niezbędne dla:

1) zapewnienia dostępu do nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości lub przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste

2) zapewnienia dostępu do istniejących lub projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych innych nieruchomości, burmistrz może obciążać służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiące własność gminy, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania przez wnioskodawcę ze swojej nieruchomości, a obciążenie nieruchomości gminy nie spowoduje istotnej utraty jej wartości, a także nie utrudni korzystania z nieruchomości gminnych oraz nieruchomości osób trzecich.

§13.1. Ustanowienie służebności przesyłu następuje za odpowiednim wynagrodzeniem, z zastrzeżeniem ust 3.

2. Wartość wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 z tytułu ustanowienia służebności przesyłu ustala się na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego

3. Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić nieodpłatnie:

1)na rzecz spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Ostróda jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem, bądź przedsiębiorców, w razie, gdy konieczność budowy lub korzystania z urządzeń wynika z inwestycji prowadzonej z udziałem Gminy Miejskiej Ostróda;

2)na rzecz przedsiębiorcy w przypadku, gdy buduje lub korzysta z urządzeń na potrzeby nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ostróda.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.