Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLII/250/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 5 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r . Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976);- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr.19, poz. 100 i poz. 101 ), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, z 2003r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408): Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w celach taryfowych następujący podział linii autobusowych Zakładu Komunikacji Miejskiej:

a) strefa miejska (w granicach administracyjnych miasta oraz Kajkowo - do ulicy Polnej, Międzylesie – osiedle Leśne , wyjazd w kierunku Iławy - do składnicy paliw),

b) strefa pozamiejska.

§ 2.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są następujące osoby:

- posłowie i senatorowie RP,

- inwalidzi wojenni i wojskowi,

- przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół specjalnych, a także ich opiekunowie, na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły,

- dzieci w wieku do ukończenia 4 roku życia,

- osoby, które ukończyły lub w danym roku kończą 70 rok życia,

- osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie,

- osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem,

- osoby niepełnosprawne w zakresie opłat od przejazdu psa asystującego,

- osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz osoby zaliczane do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i towarzyszący im przewodnik lub opiekun w związku z uszkodzeniem narządu wzroku ( 04 -O )

- osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz osoby zaliczane do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządem słuchu ( 03 -L ) i z naruszoną sprawnością narząd ruchu ( 05 -R )

- honorowi obywatele Miasta Ostródy,

- pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej, ich małżonkowie i dzieci w wieku od 4 do 7 lat

oraz dzieci uczące się do ukończenia 26 roku życia ,

- umundurowani funkcjonariusze policji, straży miejskiej oraz żandarmerii wojskowej,

- żołnierze zasadniczej i zastępczej służby wojskowej, do stopnia kaprala włącznie,

- honorowi dawcy krwi, odznaczeni odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I lub II stopnia.

§ 3.

Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnione są następujące osoby:

- dzieci w wieku od 4 do ukończenia 7 roku życia,

- uczniowie dziennych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia,

- studenci do ukończenia 26 roku życia,

- emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych bądź rentowych oraz ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatki rodzinne przed ukończeniem 70 roku życia,

- kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie przepisów o kombatantach,

- osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

§ 4.

1. Wprowadza się taryfę opłat za usługi przewozowe środkami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ostródzie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zasady korzystania z uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami Zakładu Komunikacji Miejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Opłaty dodatkowe i opłata manipulacyjna

1. Opłatę za przewóz bagażu przekraczającego wymiary 20 x 40 x 60 cm (rowery wyłączone są z przewozu rzeczy autobusami ZKM) oraz za psa w kagańcu i na smyczy ustala się w wysokości jednorazowej opłaty normalnej za przewóz jednej osoby na danej linii.

Nie podlega opłacie przewóz wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych podczas przejazdu z dzieckiem, psów będących przewodnikami osób niewidomych oraz małych zwierząt trzymanych na rękach.

2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

3. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu wynosi 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

4. Opłata dodatkowa za przewóz bez odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu) bagażu przekraczającego wymiary 20 x 40 x 60 cm lub psa wynosi 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

5. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny wynosi 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

6. Opłaty dodatkowe uiszczone w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do ich uiszczenia są obniżane o 30 %.

7. Opłata dodatkowa zostanie odpowiednio zwrócona lub umorzona, jeśli osoba, która w trakcie kontroli nie posiadała przy sobie dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, okaże w siedzibie jednostki kontrolującej właściwy dokument potwierdzający uprawnienia w ciągu 7 dni od dnia kontroli.

8. Opłata manipulacyjna za czynności związane z odstąpieniem od egzekwowania opłaty dodatkowej (zwrot lub umorzenie) wynosi 10 % wartości opłaty dodatkowej.

9. Bilety miesięczne trasowane są ważne w dni wolne od pracy na trasach, na które zostały wystawione.

10. Kierowcy Zakładu Komunikacji Miejskiej prowadzą sprzedaż biletów jednorazowych w dni wolne od pracy, w dni robocze po godzinie 19,00 oraz w przypadkach, gdy nie zagraża to płynności ruchu i naruszeniu rozkładu jazdy - pobierając przy sprzedaży dodatkową opłatę w wysokości 0,30 zł od każdego sprzedanego biletu.

11. Na terenie miasta i gminy Ostróda obowiązują bilety ZKM z nadrukiem: „Zakład Komunikacji Miejskiej w Ostródzie”.

§ 6.

Traci moc Uchwala nr XX/122/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty.

1.TARYFA OPŁAT za usługi przewozowe środkami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ostródzie

2.Zasady korzystania z uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów