Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 396/2009

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

Z DNIA 22 CZERWCA 2009 ROKU

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) postanawiam co następuje:

§ 1

1.Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 81.938 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2.Plan dochodów po zmianie wynosi - 88.333 416,13 zł, w tym :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 12.454.199,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

1.Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 81.938 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Plan wydatków po zmianie wynosi - 106.356.167,13 zł, w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 12.454.199,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 3

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FB/51/2009 oraz Kierownika Biura Wyborczego Nr ZF 3101 - 43 / 09

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:

1.Zmiany w planie dochodów i wydatków

2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok