Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XLIII/251/2009

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

Z DNIA 3 LIPCA 2009 ROKU

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Plan dochodów po zmianie wynosi – 88.343.416,13 zł.

2.Plan wydatków po zmianie wynosi – 106.366.167,13, w tym:

- Wydatki inwestycyjne na 2009 rok w wysokości - 37.928.300 zł, na 2010 rok - 49.778.200 zł, na 2011 rok – 30.083.414 zł zgodniez załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości – 18.022.751 zł będą przychody pochodzące z kredytów .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: