Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

U C H W A Ł A Nr XLIII/252/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 3 lipca 2009r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn. zm.), art.36 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398 ); Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące miesięczne wynagradzanie Burmistrza Miasta Ostródy:

1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 5.500 zł.

2. Dodatek funkcyjny w kwocie - 2.000 zł.

3. Dodatek specjalny w wysokości - 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

4. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości - 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr V/22/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagradzania Burmistrza Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009 roku.