Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 399/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 13 lipca 2009r.

w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 miasta Ostródy przy ul. Racławickiej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 66/11.

Na podstawie art. 13, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001r., poz.1591, z późn. zm.) oraz § 5 ust.1 i § 7 ust 1 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XXX/185/2008 z dnia 3 października 2008r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostróda,

Burmistrz Miasta Ostródy zarządza:

§ 1.

Sprzedać w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 8 miasta Ostródy przy ul. Racławickiej oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 66/11, o powierzchni 0,0019 ha, uregulowaną w księdze wieczystej Nr 24803.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.