Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 400/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 14 lipca 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458); Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze: Naczelnika Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie w składzie:

1)Olgierd Dąbrowski /Zastępca Burmistrza/ - przewodniczący

2)Grażyna Komaszyńska /Inspektor ds. Kadrowych UM/ - sekretarz

3)Cezary Wawrzyński /Naczelnik Wydziału Organizacyjnego UM/ - członek

4)Barbara Prejs /p.o. Naczelnika Wydziału GAiGN UM/ – członek

§ 2

Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Ostródy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze: Naczelnika Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami UM w Ostródzie