Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 403 /2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 17 lipca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji ds. zakwalifikowania składnika do majątku zbędnego i wyceny z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia samochodu służbowego Urzędu Miejskiego OPEL VECTRA

Nr rej. NOS F 744 rok prod. 2000

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzanego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004 r. Nr 191 poz. 1957) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu oceny przydatności i zakwalifikowania samochodu służbowego Urzędu Miejskiego OPEL VECTRA Nr rej. NOS F 744 rok prod. 2000 do majątku zbędnego oraz wyceny z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia, Powołuję Komisję w składzie:

1. Sekretarz Miasta Cezary Wawrzyński – Przewodniczący

2. Komendant SM Jacek Pietrzyk – Członek

3. Insp. Wydz. IGK Lech Zawadzki - Członek

§ 2

Komisja w terminie do dnia 24 lipca 2009 r. sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności, wraz z propozycją zagospodarowania oraz wyceną składnika majątku ruchomego - OPEL VECTRA Nr rej. NOS F 744 rok prod. 2000, i przedstawi mi do zatwierdzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.