Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 406/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 11 sierpnia 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Na podstawie art. 25, ust.1 i art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. z 2004 r. Dz. U Nr 261, poz. 2603 ze zm./ oraz § 2 w związku z § 6 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXX / 185 / 2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy ze zm., Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny od Przedsiębiorstwa Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych „EKOMEL” prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej nr ewidencyjnym działki 56/58 /drogi/ - ul. Narożna, o powierzchni 0,1794 ha, położonej w obrębie 11 miasta Ostródy, uregulowanej w księdze wieczystej KW 10572 z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.