Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLIV/257/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 21 sierpnia 2009r.

w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gminy Miejskiej Ostróda stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007r.

Na podstawie art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminie (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Dz. U. z 2006r. Nr144, poz.1042, Dz. U. z 2008 roku Nr 223 poz.1464, Dz.U. z 2009r. Nr 18 poz.97 ) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr181, poz.1337, Dz. U. z 2007roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz.420 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gminy Miejskiej Ostróda stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4 ust.3 pkt.1 wyrazy: „ o masie ok.240 kg tj.1,6m3”zastępuje się wyrazami: „ o ilości 1,3 m3

2. w § 4 ust.3 pkt. 2 wyrazy: „ o masie ok.240 kg tj.1,6m3”zastępuje się wyrazami: „ o ilości 1,3 m3”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.