Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLIV/254/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 21 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych: 1, 8, 9.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) iart.20 ust.1 ustawy zdnia 27 marca 2003r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z2005r. Nr113, poz. 954, Nr130, poz. 1087, z2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Ostródzie, po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy, uchwalonego uchwałą Nr XI/88/99 Rady Miejskiej wOstródzie z dnia 8 września 1999r. uchwala, conastępuje:

§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych: 1, 8, 9, zwaną dalej „zmianą planu”.

2. Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Granice zmiany planu określa uchwała Nr XXXVI/226/2009 Rady Miejskiej wOstródzie zdnia 27 lutego 2009r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych: 1, 8, 9.

2. Rysunek zmiany planu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Załącznik Nr 1 do uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, obowiązuje wnastępującym zakresie ustaleń zmiany planu:

a) granic zmiany planu,

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d) oznaczeń przeznaczenia terenu na cele: MU – zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

4. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

1.

Oznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu

1MU

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa

§ 4.

Ustalenia zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. W granicach zmiany planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami:

a) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) zasad kształtowania zabudowy.

2. W granicach zmiany planu nie ustala się terenów lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa wprzepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. W granicach zmiany planu nie zezwala się na lokalizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych zkwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu ooddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.).

2. W granicach zmiany planu wskazuje się, w odniesieniu do poziomu hałasu, następujący rodzaj terenu, októrym mowa wprzepisach prawa ochrony środowiska - zabudowa mieszkaniowa.

§ 6.

Ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1. W granicach planu nie mają zastosowania prawne formy ochrony konserwatorskiej.

§ 7.

1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

Oznaczenie terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy

1MU

1. W granicach zmiany planu zezwala się na lokalizację jednego budynku zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego.

2. Budynek mieszkalno-usługowy należy kształtować jako wolnostojący do wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, ztrzecią kondygnacją wpoddaszu użytkowym.

3. Budynek gospodarczy lub garażowy należy kształtować do wysokości jednej kondygnacji nadziemnej.

4. W granicach oznaczonego terenu na działce budowlanej:

a) udział powierzchni zabudowy budynkiem wpowierzchni działki nie powinien przekroczyć wielkości 35%,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wpowierzchni działki powinien wynosić 50%.

5. Zadaszenia budynku mieszkalno-usługowego należy kształtować w formie dachu dwuspadowego lub wielospadowego, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35º-45º.

2. Nieustalone w zmianie planu warunki zabudowy regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

§ 8.

Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na działki budowlane.

1. W granicach zmiany planu podział terenu na działki budowlane powinien spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt12 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i rysunkiem zmiany planu.

2. Teren w granicach zmiany planu stanowi działkę budowlaną.

§ 9.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury:

1. W granicach zmiany planu działka budowlana przeznaczona pod zabudowę budynkiem na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej.

2. W granicach zmiany planu zaopatrzenie w ciepło działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę budynkiem na pobyt ludzi może być dokonywane alternatywnie:

a) przez zapewnienie możliwości przyłączenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci uzbrojenia systemu scentralizowanych źródeł ciepła lub

b) z indywidualnych źródeł ciepła, o ile pozwalają na to przepisy odrębne.

3. Zasady przyłączeń, o których mowa w punkcie 1 i punkcie 2 a) powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie przepisów odrębnych.

4. Wody opadowe należy odprowadzić: do sieci kanalizacji deszczowej, na teren nieutwardzony działki budowlanej lub do dołów chłonnych (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego ibudowlanego).

5. W granicach zmiany planu zasilanie z istniejącej sieci gazowej podmiotów ubiegających się o przyłączenie nastąpi na warunkach technicznych określonych przez operatora sieci gazowej. Należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń iobiektów od istniejącej sieci gazowej na podstawie właściwych przepisów odrębnych. Dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci gazowej zkolidującymi obiektami na warunkach podanych przez operatora sieci gazowej.

6. W granicach zmiany planu linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy.

7. Odprowadzenie ścieków z terenów w granicach zmiany planu następuje przez przyłączenie działki budowlanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i przesył ścieków do oczyszczalni. W odprowadzeniu ścieków wyklucza się stosowanie zbiorników bezodpływowych na gromadzenie nieczystości ciekłych oraz indywidualnych urządzeń oczyszczania ścieków.

8. W granicach zmiany planu nie zezwala się na lokalizację urządzeń systemów infrastruktury technicznej i elementów sieci im towarzyszących (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, separatory).

9. Obsługę komunikacyjną terenów w granicach zmiany planu ustala się z ulicy Turystycznej.

§ 10.

W granicach zmiany planu nie ustala się zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa wart.20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11.

Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Oznaczenie terenu

Stawka w %

1MN

1

§ 12.

1. W granicach zmiany planu tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych nr: 1, 8 i 9 (Uchwała Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 r., Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 z dnia 17 czerwca 2003 r., poz. 1247).

2. Zamiast w/w ustaleń i rysunku planu w granicach zmiany planu obowiązuje treść niniejszej uchwały wraz z rysunkiem zmiany planu.

§ 13.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Przewodniczący Rady Miejskiej