Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLIV/255/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 21 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

rejonu ulic Olsztyńska-Gizewiusza w Ostródzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) iart.20 ust.1 ustawy zdnia 27 marca 2003r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z2005r. Nr113, poz. 954, Nr130, poz. 1087, z2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Ostródzie, po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy, uchwalonego uchwałą Nr XI/88/99 Rady Miejskiej wOstródzie z dnia 8 września 1999r. uchwala, conastępuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska-Gizewiusza wOstródzie, zwaną dalej „zmianą planu”.

2. Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Granice zmiany planu określa uchwała Nr XXIX/174/2008 Rady Miejskiej wOstródzie zdnia 29 sierpnia 2008r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska-Gizewiusza w Ostródzie.

2. Rysunek zmiany planu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Załącznik Nr 1 do uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, obowiązuje wnastępującym zakresie ustaleń zmiany planu:

a) granic zmiany planu,

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

c) oznaczeń przeznaczenia terenu na cele: P/U – zabudowy produkcyjno-usługowej; ZI – zieleni izolacyjnej; ZP – zieleni urządzonej.

4. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

1.

Oznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu

1P/U

Zabudowa produkcyjno-usługowa

1ZI

Zieleń izolacyjna

1ZP

Zieleń urządzona

§ 4. Ustalenia zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. W granicach zmiany planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami:

a) warunków konserwatorskich dla terenu w granicach zmiany planu objętego strefą archeologiczną „W”, określoną w„Studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy” (Uchwała NrXI/88/99 Rady Miejskiej wOstródzie z dnia 8 września 1999 r.),

b) zasad kształtowania zabudowy.

2. W granicach zmiany planu nie ustala się terenów lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa wprzepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. W granicach zmiany planu zezwala się na lokalizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych zkwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu ooddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.).

2. Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 (Dolina Drwęcy - kod obszaru PLH 280001), znajdujący się poza granicami zmiany planu.

§ 6. Ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1. W granicach strefy ochrony archeologicznej ustala się:

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków – przed wydaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi – uzgodnienia planowanych robót budowlanych, wiążących się zwykonywaniem prac ziemnych;

b) obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji.

2. Przed rozpoczęciem badań archeologicznych wymagane jest uzyskania od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich przeprowadzenie.

§ 7. 1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

Oznaczenie terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy

1P/U

1. Zabudowę należy kształtować jako obiekty budowlane: produkcji, handlu iusług (wrozumieniu przepisów budowlanych), lub jako zespół w/w obiektów.

2. Zabudowę należy kształtować do wysokości czterech kondygnacji nadziemnych.

3. Zadaszenia zabudowy należy kształtować wformie dachów płaskich lub wielospadowych.

4. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 75%.

5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wstosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 15%.

6. Ustala się możliwość realizacji funkcji towarzyszącej funkcji podstawowej, takiej jak: garaże, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.

7. Nie zezwala się na lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

1ZI, 1ZP

1. Ustala się zakaz zabudowy budynkami wrozumieniu przepisów budowlanych.

2. Nieustalone w zmianie planu warunki zabudowy regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane wraz z treścią ustaleń zmiany planu.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na działki budowlane.

1. W granicach zmiany planu podział terenu na działki budowlane powinien spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt12 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i rysunkiem zmiany planu.

2. Teren w granicach zmiany planu stanowi działkę budowlaną.

3. Dla obsługi komunikacyjnej terenu w granicy zmiany planu ustala się możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych oszerokości pasa drogowego min. 8 m w liniach rozgraniczających.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury:

1. W granicach zmiany planu każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej.

2. W granicach zmiany planu zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami na pobyt ludzi może być dokonywane alternatywnie:

a) przez zapewnienie możliwości przyłączenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci uzbrojenia systemu scentralizowanych źródeł ciepła lub

b) z indywidualnych źródeł ciepła, o ile pozwalają na to przepisy odrębne.

3. Zasady przyłączeń, o których mowa w punkcie 1 i punkcie 2 a) powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie przepisów odrębnych.

4. W robotach budowlanych elektroenergetycznych (dot. wykonania nowych inwestycji) należy skablować sieci iprzyłączenia elektroenergetyczne. Przyłączenie odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na obszarze wgranicach zmiany planu będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączenia odbiorców obowiązujących we właściwym terenowo dysponencie sieci. Rezerwuje się pas terenu wchodnikach ulic dla projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz zlokalizacją złączy kablowo-pomiarowych oraz projektowanych stacji transformatorowych.

5. Wody opadowe należy odprowadzić: do sieci kanalizacji deszczowej, na teren nieutwardzony lub do dołów chłonnych (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego ibudowlanego). Wody opadowe z parkingów, powierzchni dróg oraz powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem należy wstępnie oczyścić w osadnikach lub separatorach substancji ropopochodnych.

6. W granicach zmiany planu zasilanie z istniejącej sieci gazowej podmiotów ubiegających się o przyłączenie nastąpi na warunkach technicznych określonych przez operatora sieci gazowej. Należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń iobiektów od istniejącej sieci gazowej na podstawie właściwych przepisów. Dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci gazowej zkolidującymi obiektami na warunkach podanych przez operatora sieci gazowej.

7. W granicach zmiany planu linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy.

8. Odprowadzenie ścieków z terenów w granicach zmiany planu następuje przez przyłączenie działek budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i przesył ścieków do oczyszczalni.

9. W granicach zmiany planu zezwala się na lokalizację urządzeń systemów infrastruktury technicznej i elementów sieci im towarzyszących (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, separatory).

10. W granicach zmiany planu miejsca parkingowe należy lokalizować na działkach budowlanych do których inwestor posiada tytuł prawny w ilości minimum 25 miejsc parkingowych na 1000m² powierzchni produkcji lub usług.

11. Obsługę komunikacyjną terenów w granicach zmiany planu ustala się z ulicy Przemysłowej.

§ 10. W granicach zmiany planu nie ustala się zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa wart.20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Oznaczenie terenu

Stawka w %

1P/U

*)

1ZI

*)

1ZP

*)

*) – dla w/w pozycji stawki z tytułu przepisów art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania.

§ 12. Rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 13. 1. W granicach zmiany planu tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w rejonie ulic Olsztyńska-Gizewiusza (Uchwała Nr XXI/129/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 r., Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 54 z dnia 8 kwietnia 2008 r., poz. 1095).

2. Zamiast w/w ustaleń i rysunku planu w granicach zmiany planu obowiązuje treść niniejszej uchwały wraz z rysunkiem zmiany planu.

§ 14. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Miejskiej