Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 393/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 16 czerwca 2009 roku.

w sprawie: pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.109 ust.1, pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. nr 261, poz.2603 z 2004r. z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza:

§ 1.

Nie skorzystać z prawa pierwokupu w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 3/12 o powierzchni 0,0227 ha, opisana w KW 31606, położona w obrębie 5 m. Ostródy przy ulicy Adama Mickiewicza, będącej przedmiotem umowy notarialnej Rep. A Nr 7924/2009 z dnia 3.06.2009r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.