Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 409/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 28.08.2009

W sprawie wprowadzenia programu oszczędności w wydatkach

W związku z trudną sytuacją finansów publicznych w kraju, radykalnie zmniejszających się dochodów własnych oraz koniecznością zapewnienia płynności finansowej gminy miejskiej Ostródy, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 nr 249 poz. 2104z póz. zmian ) Burmistrz Ostródy zarządza:

§ 1

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Ostródy;

a.W terminie do 22 września przedstawić plany ograniczenia wydatków w kierowanych jednostkach;

b.Okresowo wstrzymać przyjmowanie nowych osób do pracy;

c.Maksymalnie ograniczyć wszelkie wydatki bieżące, w taki sposób aby nie wpłynęły na jakość wykonywanych zadań statutowych;

§2

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

a.Do 15 września zweryfikować zakres planowanych inwestycji do realizacji w 2009, przedstawić propozycje tych które mogą być realizowane w innym terminie, które są finansowane w 100% ze środków własnych a zwłaszcza z kredytu. Jako priorytetowe należy traktować tzw. inwestycje okołokanałowe oraz te na które jest realna możliwość uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Jednocześnie do czasu przeprowadzenia weryfikacji zadań nie ogłaszać nowych przetargów.

b.W przypadku już rozstrzygniętych przetargów na roboty budowlane udzielać zamówienia dodatkowego tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Skarbnika o posiadaniu środków finansowych oraz tylko wtedy gdy są zabezpieczone środki na inne zaplanowane w budżecie wydatki;

§3

Naczelnik Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami:

a.Podjąć wszelkie działania aby zaplanowane w 2009 dochody ze sprzedaży majątku gminy były wykonane lub przedstawić inne rozwiązania;

b.W terminie do 1 października dokonać weryfikacji stawek za dzierżawy lokali użytkowych i innych nieruchomości, czy ich wartość odpowiada obecnej wartości rynkowej, jeżeli odbiegają na niekorzyść gminy podjąć działania naprawiające ten fakt;

c.W terminie do 1 października dokonać weryfikacji wszystkich umów dzierżaw lub o podobnych charakterze pod kątem zabezpieczania interesu gminy miejskiej Ostródy;

§4

Pełnomocnika ds. Promocji, Turystyki i Kultury;

a.Wstrzymać zakup wszelkich materiałów promocyjnych za wyjątkiem tych na które są już podpisane umowy (zlecenie);

b.Maksymalnie ograniczyć udział we wszelkich imprezach typu targi, festyny, festiwale, zloty itp;

c.Całkowicie ograniczyć finansowanie wszelkich imprez okazjonalnych nie ujętych w rocznym planie;

§5

Wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych:

a.Ograniczyć do niezbędnego minimum prenumeraty prasy oraz pism fachowych;

b.Pracowników na szkolenia kierować tylko wtedy kiedy jest tego ewidentna potrzeba oraz na takie szkolenia które gwarantują wysoki poziom merytoryczny;

c.Maksymalnie ograniczyć koszty połączeń telefonicznych a w przypadku rozmów prywatnych egzekwować zwrot kosztów tych połączeń;

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.