Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 414/2009

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 14 września 2009 r.

w sprawie: pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostróda zarządza:

§ 1

Nie skorzystać z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Celestyna Mrongowiusza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 53/25, o powierzchni 1.171 m2, księga wieczysta KW 41456, będącej przedmiotem Warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 4494/2009 z dnia 8 września 2009r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.