Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 420/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 28 września 2009r.

w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży zniczy i kwiatów przed Świętem Wszystkich Świętych w okresie od 5 października 2009r. do 4 listopada 2009r. i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami ), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje :

§ 1

Ustala się miejsca sprzedaży zniczy i kwiatów w okresie przed Świętem Wszystkich Świętych 2009r., jak niżej:

1.ul. Grunwaldzka 2 / róg ul. Stefana Czarnieckiego 21,

2.ul. S. Czarnieckiego 30 ( 8 stoisk ),

3.Plac Tysiąclecia P.P.,

4.ul. Adama Mickiewicza 11 ( przy wejściu do parku ),

5.przy cmentarzach – ul. Spokojna i ul. Olsztyńska.

§ 2

Ustala się dzienną stawkę czynszu dzierżawnego za 1 stoisko w wysokości 22 zł ( w tym : 22 % podatek VAT ).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.