Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLV/264/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 2 października 2009r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /tj. Dz. U.z 2000roku Nr 98 poz. 1071 ze zmianami/ Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 31 sierpnia 2009r. Pani Krystyny Gruszeckiej zam. ul. Szosa Elbląska Nr 15 b w Ostródzie na bezczynność Burmistrza Miasta Ostródy.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżących się o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.