Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XLVI/265/2009

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 7 499 554 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi - 81 055 574,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 69 550 728,13 zł, dochody majątkowe – 11 504 846

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 10 498 061 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi – 96 079 818,13 , w tym:

1)wydatki inwestycyjne na 2009 r. w wysokości- 27 882 739 zł, na 2010 r.- 53 777 306 zł, na 2011 r.– 36 582 369 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 12 257 751,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

  1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciągniętych na : sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 15 024 244 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1 975 756 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości - 17 642 730 zł, rozchody budżetu w wysokości- 2 618 486 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości – 15 024 244

będą przychody pochodzące z kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącza się prognozę kwoty długu miasta na 2009 rok i lata następne jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały oraz prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu - załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: