Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE Nr 430/2009

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 27 października 2009 roku

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży najemcom lokal użytkowy nr 2 w budynku położonym w Ostródzie przy ul. Henryka Sienkiewicza Nr 2, łącznie z oddaniem w użytkowanie wieczyste 3/100 części działki nr 22/7 o pow. 204 m2, położonej w obrębie 9 m. Ostródy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.