Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 435/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 179, art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

zarządza co następuje:

§ 1


Przedkłada się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do nr 13 niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przedkłada się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego jak w załącznikach nr 14, 14a i 15.

§ 3

1. Opracowany projekt uchwały wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o których mowa w § 2 przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2009 roku:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
  2. Radzie Miejskiej – celem podjęcia uchwały budżetowej na 2010 rok.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

Załączniki: