Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 438 /2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji Ofertowej

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);

Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Ofertową do wyboru i zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, ogłoszonego w dniu 20 października 2009 r., w następującym składzie:

1) Jadwiga Obrębska – członek ( Rada Miejska )

2) Marian Macidłowski – członek ( Rada Miejska )

3) Anna Małkowska - sekretarz

4) Piotr Gorzelewski /Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych/ - członek

5) Elżbieta Dziergacz (Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych/ – członek

6) Andrzej Kozicz (Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych) – członek

7) Piotr Mrozowski – członek

§ 2

1. Komisja Ofertowa działa i podejmuje decyzje kolegialnie.

2. Tryb pracy Komisji Ofertowej określa, między innymi, „Regulamin Komisji Ofertowej”, stanowiący załącznik do „Karty Współpracy gminy miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi”.

3. W przypadku zaistnienia, w trakcie czynności związanych z wyborem danej oferty, okoliczności mogących budzić uzasadnione obawy co do stronniczości - członek Komisji Ofertowej zostaje na ten okres wyłączony z prac Komisji Ofertowej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.