Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVII/277/2009
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie utworzenia stowarzyszenia


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Traci moc § 2 Uchwały nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie utworzenia stowarzyszenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.