Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVII/271/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Przemysłowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142 , poz. 1591, z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz.2603, z późn.zm.) oraz § 5 pkt 1 i § 6 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie nr XXX/185/08 z dnia 3 października 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Przemysłowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 80/11, o powierzchni 5.222 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr KW 42558.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.