Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVII/270/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami ) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze (Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie Nr X/75/99 z dnia 30 czerwca 1999r. z późn. zmianami- Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie Nr LIII/384/2006 z dnia 26 kwietnia 2006r.).

§ 2

Granice zmiany planu określa załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.