Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr XLVII/272/2009

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 27 listopada 2009 roku.

w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 , poz. 43, z późn. zm. ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na budynkach, budowlach i terenach będących własnością gminy miejskiej:

a) Za reklamę lub tablicę informacyjną o powierzchni do 1 m2 - 220,00 zł.

b)Za reklamę lub tablicę informacyjną o powierzchni do 5 m2 - 220,00 zł za pierwszy m2 plus 110,00 zł za każdy kolejny m2 .

c)Za reklamę lub tablicę informacyjną o powierzchni powyżej 5m2 - 660,00 zł za pierwsze 5 m2 plus 55,00 zł za każdy kolejny m2.

§ 2.

Umowy na umieszczanie reklam i tablic informacyjnych mogą być zawierane na okres nieprzekraczający roku kalendarzowego, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego lub na okres krótszy.

W przypadku zawarcia umowy na okres krótszy niż 1 rok opłatę za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych nalicza się proporcjonalnie za pełne miesiące danego roku, a rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny.

§ 3.

Za reklamy i tablice informacyjne przenośne (stojaki), stawka dzienna za 1 m2 powierzchni reklamowo-informacyjnej wynosi - 1,70 zł.

§ 4.

Obniża się o 80% stawki opłat wynikających z § 1, w przypadku instalacji reklam lub tablic informacyjnych świetlnych lub podświetlanych.

§ 5.

Stawki opłat stosuje się proporcjonalnie do powierzchni reklamy.

§ 6.

Do stawek opłat, o których mowa w § 1- § 5, doliczany jest podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wydania zezwolenia.

§ 7.

Opłaty za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych pobiera się z góry za cały okres zezwolenia.

§ 8.

Zwalnia się z opłat wynikających z § 1 i § 3 reklamy i tablice informacyjne promujące Miasto Ostródę oraz reklamujące imprezy organizowane lub współorganizowane przez samorządowe jednostki organizacyjne.

§ 9.

Zabrania się ustawiania lub umieszczania reklam na:

a) terenie parków.

b) obiektach znajdujących się w rejestrze zabytków.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.