Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XLVII/269/2009

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420); art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463); obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 742); w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XXI/127/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 33, poz. 721); Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Wprowadza się na terenie miasta Ostródy obowiązek pobierania opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż 1 dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych – za każdy dzień pobytu.

2.Opłaty miejscowej nie pobiera się:

1)pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)od osób przebywających w szpitalach;

3)od osób niewidomych i ich przewodników;

4)od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych na terenie miasta Ostródy;

5)od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej;

6)w przypadku obiektów, o których mowa w §3 ust. 2 wyłącznie w zakresie ich wykorzystywania w celach określonych w § 1 ust. 1 przez Honorowych Obywateli Miasta Ostródy i ich małżonków.

Punkt uchylony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwała Nr 0102-14/10 z dnia 20 stycznia 2010 r.

§ 2.

Ustala się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,80 zł dziennie.

§ 3.

1.Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2.Na inkasentów opłaty miejscowej od osób, o których mowa w § 1 ust. 1, wyznacza się osoby kierujące lub prowadzące obiekty hotelowe, motele, pensjonaty, domy wczasowe, schroniska, campingi, pola biwakowe albo podobne obiekty świadczące usługi hotelarskie (pokoje gościnne, kwatery prywatne, domy letniskowe, mieszkania, miejsca noclegowe, bursy, internaty, gospodarstwa eko- i agroturystyczne, miejsca na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych – w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych), w których czasowo przebywają osoby podlegające obowiązkowi uiszczenia opłaty miejscowej. W przypadku braku osoby kierującej (prowadzącej), obowiązek poboru opłaty miejscowej ciąży na właścicielu (dzierżawcy) obiektu lub osobie przez ten podmiot upoważnionej.

3.Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej opłaty miejscowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezpośrednio w kasie Urzędu, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

4.Określa się wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso w wysokości 10 % sumy dokonanych wpłat na rachunek bankowy Urzędu lub w kasie Urzędu, za miesiąc poprzedni – wypłacane w terminie 7 dni od przedstawienia miesięcznego rozliczenia, bez możliwości dokonywania przez inkasentów wcześniejszej kompensaty należności.

5.Pobierając opłatę miejscową, inkasenci wydają pokwitowanie na drukach kwitariusza przychodowego K-103, pobranych w Wydziale Finansowym Urzędu. Inkasenci zobowiązani są do rozliczenia wykorzystanych kwitariuszy przed pobraniem kolejnych kwitariuszy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.j infrastruktury służącej turystom i mieszkańcom.