Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVII/276/2009
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie: utraty mocy Uchwały Nr XLIX/359/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wskazania osoby do reprezentowania Gminy Miejskiej Ostróda w Stowarzyszeniu „Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna”

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z póz. zm.) oraz 4 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 1999 r., Nr 62 poz. 689, z późn. zm.), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Traci moc Uchwała Nr XLIX/359/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wskazania osoby do reprezentowania Gminy Miejskiej Ostróda w Stowarzyszeniu „Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.