Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr XLVII/268/ 2009

Rady Miejskiej w 0stródzie

z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizację pozarządową.

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.Nr 122,poz. 1143 ze zmianami), oraz art.4 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwości I przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 35, poz.230 ze zmianami ), Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1.

1.W okresie od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. wyraża się zgodę na przekazywanie dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 476 złotych miesięcznie na jednego uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum w przeliczeniu na jeden pełny etat. Przewidziana liczba uczestników wraz z pracownikami etatowymi nie może przekraczać 65 osób.

2.Kwota dotacji dla Centrum Integracji Społecznej będzie ustalana i wypłacana zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

§ 2.

Współfinansowanie Centrum Integracji Społecznej odbywa się w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Ostródy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.