Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVII/273/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na okres 1 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami ) - Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie umów dzierżawy na okres 1 roku nieruchomościstanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda , zgodnie z „ Wykazem nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 1 roku” , stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 1 roku.