Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVII/267/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 7.078.328 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi – 74.924.101,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 71.118.155,13 zł, dochody majątkowe – 3.805.946

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 12.422.128 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi – 84.604.545,13 , w tym:

1)wydatki inwestycyjne na 2009 r. w wysokości- 15.597.949 zł, na 2010 r.- 51.945.599 zł, na 2011 r.– 42.012.699 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 3.327.751,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3)pozostałe wydatki majątkowe w wysokości – 940.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

4)dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w wysokości – 2.723.446 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3

1.Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciągniętych na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 9.680.444 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 2.319.556 zł.

2.Przychody budżetu w wysokości – 12.298.930 zł, rozchody budżetu w wysokości- 2.618.486 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości – 9.680.444 zł będą przychody pochodzące z kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącza się prognozę kwoty długu miasta na 2009 rok i lata następne jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały oraz prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu - załącznik Nr 8a do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:

1.Zmiany w planie dochodów – Nr 1

2.Zmiany w planie wydatków – Nr 2

3.Planowane wydatki inwestycyjne - Nr 3

4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – Nr 4

5.Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2009 r. – Nr 5

6.Dotacje podmiotowe w 2009 r. - Nr 6

7.Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 roku przychody i rozchody budżetu Nr 7

8.Prognoza kwoty długu gminy na 2009 rok i lata następne – Nr 8

9.Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu – Nr 8a

10.Uzasadnienie