Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 443/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 4 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) postanawiam co następuje:

§ 1

1.Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 75.585,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2.Plan dochodów po zmianie wynosi 74.848.515,66 zł, w tym :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.533.733,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

1.Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 75.585,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.Plan wydatków po zmianie wynosi 84.528.959,66 zł, w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.533.733,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 3

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FB/199/2009, FB/211/2009 i FB/213/2009.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:

1. Zmiany w planie dochodów

2. Zmiany w planie wydatków

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r.