Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 445/2009

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego

Na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.); Burmistrz Miasta Ostróda zarządza,co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół Opiniujący oferty w celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty
w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego
na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, ogłoszonym w dniu 20 listopada 2009 r., w następującym składzie:

1) Anna Rutkiewicz – przewodnicząca (Rada Miejska, Zespół Doradczo-Inicjatywny),

2) Piotr Gorzelewski – sekretarz (Urząd Miejski, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych),

3) Marian Macidłowski - członek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),

4) Jadwiga Obrębska - członek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),

5) Sławomir Pietrucha – członek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

6) Ewa Zarycińska – członek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),

7) Maria Kurkiewicz – członek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),

§ 2.

1. Zespół Opiniujący działa i podejmuje decyzje kolegialnie; w tym celu może ustalać wewnętrzny regulamin pracy.

2. W przypadku zaistnienia, w trakcie czynności związanych z wyborem danej oferty, okoliczności mogących budzić uzasadnione obawy co do stronniczości - członek Zespołu Opiniującego zostaje na ten okres wyłączony z prac Zespołu Opiniującego.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi MOPS w Ostródzie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.