Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVIII/279/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 437.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 74.411.115,66 zł, w tym:

1) dochody bieżące 70.295.018,66 zł, dochody majątkowe 3.816.097

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 375.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 84.153.759,66 , w tym:

1)wydatki inwestycyjne na 2009 r. w wysokości 15.222.749 zł, na 2010 r. 51.945.599 zł, na 2011 r. 42.012.699 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2)dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 4.574.048 zł, w tym: ZKM 974.072 zł, MABK 2.012.700 zł, przedszkola 1.587.276 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1)Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciągniętych na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.742.644 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.257.356 zł.

2)Przychody budżetu w wysokości 12.361.130 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.618.486 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9.742.644 zł będą przychody pochodzące z kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: