Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVIII/280/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009 w kwocie 289.402 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się ostateczny termin dokonania wydatków wymienionych w § 1 na dzień 30 czerwca 2010 roku

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: