Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 158/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 16 lutego 2004 roku.

w sprawie: sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Krzywej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 609/59, 609/94 i 263/2.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz.543, z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998 r., w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy, Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym , na poprawę zagospodarowania działki nr 264, nie zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 1 Ostródy przy ul. Krzywej, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek:

-609/59, o powierzchni 242 m2,

-609/94, o powierzchni 39 m2,

-263/2, o powierzchni 69 m2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.