Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XI/77/2003

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r Nr 13 poz. 76 z póż. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 7.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z póżn. zm.), Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza w obszarze MN 5.

§ 2. Granice zmiany planu określa załącznik graficzny Nr 1 do uchwały, sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.

§ 3. Przedmiot ustaleń zmiany planu obejmuje przeznaczenie gruntów na cele mieszkalno – usługowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.