Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała NR XI/78/2003

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4/1` położonej w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 a, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z póżń.zm.), oraz § 8 pkt 4 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998r z późn.zm. (Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/262/2002r z dnia 27 marca 2002r), Rada Miejska, u c h w a l a co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4/1 o powierzchni 0,1670 ha, zabudowanej dwoma budynkami użytkowymi, opisanej w KW Nr 10255, położonej w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza, od AGENCJI Mienia Wojskowego, na cele powiększenia gminnego zasobu nieruchomości.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.