Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XI/79/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2003r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostródy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. u. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z pózn. zmianami), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 tekst jednolity).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.734 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi 42.975.816 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.734 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 42.615.816 zł.

§ 3. Przeznacza się z dochodów 2003r. kwotę 360.000 zł na spłatę kredytów inwestycyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2003 i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR XI/79/2003 Z DNIA 30 CZERWCA 2003R.
Zmiany w planie dochodów
w złotych
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan z Uchwały RM +Zwiększ.
-Zmniej.
Plan po zmianach
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
751 75110 201 Dot. na diety czł. komisji referendum 16.755 +40.323 57.078
801 80101 201 Dot. na zakup książek 5.971 +2.999 8.970
801 80195 203 Dot. na sfin. prac. kom. kwalifik. 0 +156 156
853 85303 201 Dot. na dofin. dział. Śr. Domu Samopom. 203.849 +12.858 216.707
853 85315 203 Dot. na dodatki mieszkaniowe 239.200 +3.301 242.501
853 85316 201 Dot. na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 298.553 +43.120 341.673
853 85395 201 Dot. na wyprawkę szkolną 6.473 +2.977 9.450
921 92118 232 Dotacja dla muzeum - Starostwo 0 +5.000 5.000
Razem: +110.734

Plan dochodów po zmianach 42.975.816 zł.

Zmiany w planie wydatków
w złotych
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan z Uchwały RM +Zwiększ.
-Zmniej.
Plan po zmianach
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
751 75110 Referenda, w tym: 16.755 +40.323 57.078
3030 - diety członków komisji 0 +40.323 40.323
801 80101 Szkoły podst. – zad. zlecone, w tym: 5.971 +2.999 8.970
4210 - zakup książek dla ucz. kl. I 5.971 +2.999 8.970
801 80195 Pozostała działalność, w tym: 71.001 +156 71.157
4300 - zakup usług pozostałych 1.000 +156 1.156
853 85303 Środowiskowy Dom Samopomocy, w tym: 203.849 +12.858 216.707
4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3.600 +2.350 5.950
4260 - energia 6.000 +4.000 10.000
4300 - zakup usług pozostałych 7.204 +4.008 11.212
4430 - różne opłaty i składki 2.500 +2.500 5.000
853 85315 3110 Dodatki mieszkaniowe 2.057.839 +3.301 2.061.140
853 85316 3110 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 298.553 +43.120 341.673
853 85395 3110 Zakup wyprawki szkol. – zad. zlecone 6.473 +2.977 9.450
921 92118 Muzeum, w tym: 110.000 +5.000 115.000
4300 - zakup usług pozostałych 22.000 +5.000 27.000
Razem: +110.734

Plan wydatków po zmianach – 42.615.816 zł.