Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 183/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 19 kwietnia 2004 r.

w sprawie: odpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej
nr działki 50/5 położonej w Ostródzie przy ul. Osiedlowej

Na podstawie art. 25, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ze zm./ oraz § 1, ust. 2 i § 8 pkt.4 załącznika do Uchwały Nr XLIX /314/ 98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy ze zm., Burmistrz Miasta Ostródy, zarządza co następuje:

§ 1

Nabyć prawo własności niezabudowanej działki nr 50/5 o powierzchni 0,0083 ha, położonej w obrębie 11 miasta Ostródy przy ul. Osiedlowej, uregulowanej w księdze wieczystej KW 37657, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne - komunikacji kołowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.