Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 187/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie: sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie

przy ul. Bolesława Chrobrego.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. z późn. zmianami), w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz § 2 pkt 1 i § 7 pkt 1 załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy, Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje :

§ 1.

Sprzedać w drodze bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania działki Nr 152/29, nie zabudowane nieruchomości gruntowe, położone w obr. 9 miasta Ostródy przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek, jak niżej:

1.307/20 o powierzchni 14 m2.

2.307/28 o powierzchni 17 m2.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.