Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 200/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 11 maja 2004 r.

w sprawie: sprzedaży garażu w trybie bezprzetargowym dla najemcy.

Na podstawie art. 34 ust. 6 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. z późn. zmianami), § 1 pkt 2 uchwały Nr XLI/264/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28.01.1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w związku z § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLIX/314/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10.06.1998 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy – Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Sprzedać w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego najemcy garaż murowany, położony w Ostródzie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 7, oznaczony w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerem działki 100/6 o powierzchni 22 m2.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.