Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZADZENIE NR 206/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 14 maja 2004 r.

w sprawie zmian w planie wydatków.

Na podstawie § 10 Uchwały Nr XXI/155/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu m. Ostródy na 2004 rok p o s t a n a w i a m co następuje:

§ 1.

Dokonać następujących zmian w planie wydatków budżetowych na 2004 r.:

w złotych

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

+Zwiększ.

-Zmniej.

Plan po zmianie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

700

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadanie własne

315.000

0

315.000

4300

- zakup usług pozostałych

315.000

-1.000

314.000

4430

- różne opłaty i składki

0

+1.000

1.000

754

75416

Straż Miejska, w tym:

526.600

0

526.600

4210

- materiały i wyposażenie

21.266

-175

21.091

4430

- różne opłaty i składki

7.311

+175

7.486

900

90095

Pozostała działalność, w tym:

3.181.000

0

3.181.000

4210

- materiały i wyposażenie

13.000

+7.000

20.000

4300

- zakup usług pozostałych

467.830

-7.000

460.830

§ 2.

Powyższe zmiany podyktowane są realizacją wydatków za 4 miesiące br.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.