Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZADZENIE NR 218/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w planie wydatków.

Na podstawie § 10 Uchwały Nr XXI/155/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu m. Ostródy na 2004 rok p o s t a n a w i a m co następuje:

§ 1.

Dokonać następujących zmian w planie wydatków budżetowych na 2004 r.:

w złotych

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

+Zwiększ.

-Zmniej.

Plan po zmianie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

852

85214

Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:

230.000

-10.000

220.000

3110

- zasiłki i pomoc w naturze

227.000

-10.000

217.000

852

85295

Pozostała działalność, w tym:

150.000

+10.000

160.000

3110

- dożywianie dzieci

150.000

+10.000

160.000

900

90095

Pozostała działalność, w tym:

3.181.000

0

3.181.000

4210

- materiały i wyposażenie

20.000

+17.160

37.160

4300

- zakup usług pozostałych

457.160

-17.160

440.000

§ 2.

Zmiany podyktowane są opłaceniem w m-cu czerwcu rachunków za dożywianie dzieci oraz zakupem materiałów na remont domków w Ośrodku Sportów Wodnych „Sokół”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.